660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2020 roku otwartego konkursu — podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert — dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela.

Załącznik:

-