224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżn.zm.) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Ogłaszam otwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku.
  2. Treść ogłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór sprawozdania z udzielonego wsparcia finansowego z budżetu
    Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
  3. na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

-