1808606543f168729b25799b9c565348.png

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu (regranting) z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2020 r.

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz. 688)
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 );
 4. Uchwała nr X/143/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

II. Cel konkursu

 1. W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator projektu, którego zadaniem będzie organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Zadanie realizowane będzie w związku z priorytetem ogłoszonym w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 ”, tj. wspieranie organizacji pozarządowych – wspieranie inicjatyw lokalnych grup i organizacji młodzieżowych Gminy oraz wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród społeczeństwa.
 2. Operator projektu finansuje zadania zlecone realizatorom projektu z dotacji otrzymanej      w ramach umowy o regranting zawartej z Gmina Czarna Dąbrówka.
 1. Operator projektu odpowiada za prawidłowe zlecenie projektu, przekazanie dotacji w odpowiedniej wysokości i we właściwym terminie na jego realizację oraz rozliczenie tego projektu. Szczegółowe obowiązki operatora projektu określa umowa zawarta pomiędzy operatorem projektu a Gminą Czarna Dąbrówka.
 2. Oferta powinna przewidywać przydzielenie i wypłatę środków na realizację projektów organizowanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.
 3. Zadaniem operatora wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert jest:
 1. prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,
 2. przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 3. nabór i ocena formalna wniosków,
 4. zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym,
 5. prowadzenie nadzoru administracyjnego,
 6. zorganizowanie gali wręczenia umów,
 7. wypłata grantów.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Gmina Czarna Dąbrówka w 2019 roku zlecała zadanie publiczne w formie regrantingu. Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania  w roku 2019 wynosiła 5.000,00 zł.
 2. Wysokość środków publicznych na realizację regrantingu w 2020 roku wynosi 5 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz
  z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 3. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny statut;
 3. projekt procedur służących wyłonieniu i finansowaniu przez operatora projektów oraz szczegółowy harmonogram z realizacji zadania.

5. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności powinny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych do tego statutowo osób.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 000,00 zł.

8. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 90% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację  zadania.

9. Dotacja zostanie przekazana na wsparcie tylko jednej oferty.

10. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Czarna Dąbrówka reprezentowaną przez Wójta Gminy a podmiotem, którego oferta została wybrana.

11. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.

v. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane do 31 grudnia 2020 roku, lub w terminie wskazanym
  w ofercie.
 2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Czarna Dąbrówka.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższa starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie pomiędzy Wójtem Gminy Czarna Dąbrówka, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na wybór operatora projektu w ramach regrantingu”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, pokój nr 12, lub przesłać pocztą na w/w adres, z zachowaniem terminu i godziny wpływu oferty jak dla jej dorę
 2. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: bip.czarnadabrowka.pl .
 3. Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej dokonanej przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.
 2. Złożone oferty pod względem merytorycznym ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w ciągu 14 dni od terminu składania ofert podanego w ogłoszeniu.
 3. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę, w szczególności:
 1. kompletność oferty, zawartość merytoryczną projektu,
 2. zgodność projektu z priorytetami zadania,
 3. możliwość realizacji zadania przez oferenta, doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizatorów,
 4. rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji podobnych zadań w okresie do 3 lat, wykaz dotychczasowej działalności na ternie Gminy Czarna Dąbrówka

4. Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

 1. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 2. złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 3. poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 4. uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarna Dąbrówka.

7. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje sie trybu odwołania.

8. Podpisanie umowy z podmiotami nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru ofert.

9. Wyniki naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka pod adresem: www.bip.czarnadabrowka.pl

Informacje dodatkowe:

 • Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji
  i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego
  w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 • Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 598212643- Aldona Drywa – inspektor ds. obsługi: Rady i Komisji Rady, funduszu sołeckiego oraz współpracy z: sołectwami i organizacjami pozarządowymi, pokój nr 15,

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na zadanie w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2020 przez Radę Gminy w Czarnej Dąbrówce. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia  w dniu ogłaszania konkursu.

Załącznik:

-