1808606543f168729b25799b9c565348.png

Na podstawie Uchwały Nr XIX/177/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi interesariuszami Gminy Czarna Dąbrówka oraz Zarządzenia nr 63/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 05.07.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu Sołectwa Osowskie w dniach od 10 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectwa dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że w wyznaczonym terminie ( od 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r. ) nie wpłynęły do Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka żadne uwagi do projektu statutu.

Mając na uwadze powyższe projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie zostanie przekazany Radzie Gminy Czarna Dąbrówka celem jego przyjęcia.