224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 i 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz § 11 i § 23 ust.3 Statutu Sołectwa Rokitki – uchwała nr V/83/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rokitki, zarządzam co następuje:

1

  1. Zarządza się przeprowadzenie uzupełniających wyborów na Sołtysa Sołectwa Rokitki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez obecnego Sołtysa.
  1. Określam miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznaczam przewodniczącego zebrania zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 3

Zarządzenie podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Rokitki

Załącznik do zarządzenia nr 124/2019

Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25.10.2019 r.

L.p.

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za przewodniczenie  Zebraniu Wiejskiemu

Nazwa Sołectwa

Osoby biorące udział w Zebraniu

Termin

Godzina Zebrania

Miejsce Zebrania

1.

Aldona Drywa

ROKITKI

1.       Wójt Gminy Jan Klasa

2.       Radni.

06.11.2019

(ŚRODA))

18.00

CENTRUM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ W ROKITACH