s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_5559542377c84b9dd500f1d07af93a0e.jpg

dofinansowany przez LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia Wykonawcy zadania, w trybie zasad konkurencyjności -Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ogłoszenie nr 117/21/06/2018, ofertę złożyły 4 firmy. W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez E&M MARCIN MALISZEWSKI, Nieczulice 17, 77-100 Bytów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  387 450,00 zł.

 

Zadanie ma na celu wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, poprawę jakości życia i zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zaplanowana operacja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Rokit. We wrześniu 2017r. przeprowadzono uspołecznioną diagnozę potrzeb, z której jasno wynika, iż zaplanowana operacja bezpośrednio odnosi się do problemów wynikających z diagnozy. W ramach operacji utworzone zostanie także jedno miejsce pracy (do pracy w wybudowanej sali zostanie zatrudniony Animator kultury, który będzie kreował i organizował różnego rodzaju formy życia społecznego przy wykorzystaniu zasobów w postaci aktywnych mieszkańców i ich pomysłów oraz potrzeb przy współpracy z innym podmiotami, świetlicami działającymi na terenie gminy Czarna Dąbrówka).   

Poprzez realizację inwestycji powstanie ogólnodostępny obiekt publiczny pełniący funkcję społeczno – kulturalną w miejscowości Rokity. Założeniem operacji jest również wzmocnienie procesu samoorganizacji społeczności w zakresie zaspokajania wyrażanych potrzeb przez wspólnotę oraz określanie i osiąganie wyznaczanych celów rozwoju społeczno-kulturalnego. Utworzone w ramach projektu społeczne centrum aktywności będzie innowacyjne umożliwi organizowanie i kreowanie życia społecznego przyczyniając się tym samym do wykorzystania kapitału społecznego w postaci lokalnych leaderów, organizacji pozarządowych oraz osób chcących działać aktywnie. Wybudowanie takiego centrum stwarza szansę na podejmowanie przez społeczność lokalną własnych działań i inicjatyw związanych różnymi formami aktywności i integracji lokalnej, tym samym umożliwiając samo decyzyjność oraz odpowiedzialność za kierowanie rozwojem  poprawę jakości ich życia. Centrum będzie angażować do działania wszystkich  lokalnych mieszkańców. Operacja ma także charakter innowacyjny z uwagi na zaplanowany nowoczesny, elektrodowy system grzewczy nowo wybudowanego obiektu. Innowacyjność zastosowanego ogrzewania elektrodowego oparta jest na wydzieleniu ciepła przez przepływ prądu przez ośrodek ciekły połączony z ośrodkiem energii elektrycznej za pośrednictwem elektrod. Dodatkowa zaletą takiego kotła jest jego ekologiczność i bezpieczeństwo: brak zagrożenia wybuchem , kocioł nie wydziela spalin więc też nie ma możliwości zaczadzenia się, brak zagrożenia pożarem.

Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym:

1

Roboty ziemne

2

Roboty budowlane stanu zerowego

3

Roboty budowlane konstrukcja nadziemna

4

Dach konstrukcja

5

Dach pokrycie

6

Stolarka okienna i drzwiowa

7

Ścianki działowe

8

Tynki wewnętrzne

9

Wewnętrzne gładzie gipsowe

10

Posadzka taras i podest wejściowy

11

Posadzka parteru

12

Sufity podwieszane

13

Licowanie ścian płytkami

14

Roboty malarskie

15

Elewacja ścian zewnętrznych

16

Instalacja c.o.

17

Instalacja wodno - kanalizacyjna

18

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

19

Przyłącze wody

20

Instalacja elektryczna

Całość inwestycji: 387 450,00

Dofinansowanie w kwocie 260 000,00 zł

Wkład własny w ramach realizacji zadania publicznego z budżetu gminy

logo-swietlica-rokity.jpg