zea.png

Kierownik: Paulina Klejna
Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
tel: (59) 82-12-528
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Czarnej Dąbrówce jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Czarna Dąbrówka , realizuje zadania administracyjno-finansowe i gospodarcze wobec placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz zadania zlecone gminie w drodze umów przez kuratora oświaty. Działalność Zespołu jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy Czarna Dąbrówka,
a w zakresie zadań zleconych ze środków przeznaczonych przez administrację rządową.

Zespołem kieruje kierownik przy pomocy głównego księgowego. Kierownik odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy.

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny należy:

 • * prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
 • * prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • * kontrola realizacji planów finansowych,
 • * ewidencja zaangażowania środków,
 • * obsługa kasowa i bankowa,
 • * sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS, ZUS, US,
 • * obsługa programów systemu informacji oświatowej,
 • * kompleksowa obsługa płacowa dla pracowników placówek oświatowych,
 • * prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • * rozliczanie inwentaryzacji,
 • * opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 • * opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,
 • * sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,
 • * rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-16 Czarna Dąbrówka.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w przypadku jej uprzedniego udzielenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zgodnie ze statutem Administratora danych oraz prawem powszechnym i lokalnym.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez  okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie  obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy  przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy  publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym  przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis  prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

-