RADA-2.png

Skład Rady Gminy Czarna Dąbrówka IX Kadencji 2024 - 2029

 1. Beata Woźniak-Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka
 2. Paweł Walaszek
 3. Milena Stępień
 4. Katarzyna Sywanycz
 5. Jakub Gralak
 6. Mateusz Myszk
 7. Julian Bielawa
 8. Bernadeta Labuda
 9. Marcin Heron Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka
 10. Jarosław Cichosz
 11. Kamil Farat
 12. Tomasz Naderza-Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka
 13. Jerzy Mokwiński
 14. Aleksandra Wilma
 15. Wiesław Cygert

 

KOMISJE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czarna Dąbrówka :

 1. Kamil Farat
 2. Jerzy Mokwiński-Zastępca
 3. Mateusz Myszk
 4. Katarzyna Sywanycz
 5. Milena Stępień-Przewodnicząca

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarna Dąbrówka:

 1. Julian Bielawa
 2. Wiesław Cygert
 3. Milena Stępień-Zastępca
 4. Katarzyna Sywanycz-Przewodnicząca
 5. Aleksandra Wilma

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Czarna Dąbrówka:

 1. Julian Bielawa
 2. Jarosław Cichosz-Przewodniczący
 3. Wiesław Cygert
 4. Kamil Farat-Zastępca
 5. Jakub Gralak
 6. Marcin Heron
 7. Bernadeta Labuda
 8. Jerzy Mokwiński
 9. Mateusz Myszk

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka:

 1. Jarosław Cichosz
 2. Bernadeta Labuda-Zastępca
 3. Paweł Walaszek-Przewodniczący
 4. Aleksandra Wilma
 5. Beata Woźniak

Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki, Sportu i Rolnictwa Rady Gminy Czarna Dąbrówkaą:

 1. Wiesław Cygert-Przewodniczący
 2. Jakub Gralak-Zastępca
 3. Bernadeta Labuda
 4. Tomasz Naderza
 5. Beata Woźniak

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka ( pokój nr 16).

Możliwe jest również spotkanie poza urzędem gminy w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy, tel. (59 82 12 643) bądź bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Gminy : 604 927 078

-

Kadencje Poprzednie

Kadencja 2018-2024

 1. Tomasz Naderza
 2. Marcin Heron
 3. Beata Woźniak
 4. Wiesław Maciaszek
 5. Włodzimierz Lewandowski
 6. Jarosław Cichosz
 7. Miron Pobłocki
 8. Tadeusz Gralak
 9. Wiesław Cygert
 10. Roman Zwolski
 11. Józef Lademann
 12. Julian Bielawa
 13. Katarzyna Sywanycz
 14. Aneta Białek
 15. Milena Stępień

Kadencja 2014-2018

 1. Tadeusz Gralak
 2. Jerzy Narwojsz
 3. Marcin Heron
 4. Julian Bielawa
 5. Jarosław Cichosz
 6. Józef Lademann
 7. Władysław Malek, Wiesław Cygert
 8. Roman Zwolski
 9. Tomasz Naderza
 10. Wiesław Maciaszek
 11. Miron Pobłocki
 12. Beata Łozowska
 13. Arkadiusz Masowa
 14. Tadeusz Grota
 15. Beata Woźniak


Kadencja 2010-2014
1. Józef Natkaniec
2. Wiesław Maciaszek
3. Stefan Czapiewski
4. Tadeusz Gralak
5. Marcin Heron
6. Józef Lademann
7. Władysław Malek
8. Krystyna Maszk
9. Tomasz Naderza
10. Jerzy Narwojsz
11. Miron Pobłocki
12. Henryka Sójka
13. Katarzyna Sywanycz
14. Czesław Szczypior
15. Beata Woźniak


Kadencja 2006-2010

1. Fink Jürgen
2. Narloch Dariusz
3. Sywanycz Katarzyna
4. Maciaszek Wiesław
5. Sójka Henryka
6. Krause Józef
7. Lademann Józef
8. Heron Marcin
9. Maszk Krystyna
10. Pobłocki Miron
11. Szczypior Czesław
12. Narwojsz Jerzy
13. Mielewczyk Zbigniew
14. Czapiewski Stefan
15. Wolska Eugenia


Kadencja 2002-2006
1. Dalecka Grażyna
2. Narloch Dariusz
3. Klęczek Łucjan
4. Lis Danuta
5. Żelazny Jerzy
6. Sójka Henryka
7. Bukowski Lech
8. Benkowska Elżbieta
9. Heron Marcin
10. Zwolski Roman
11. Pobłocki Jan
12. Marszałkowski Edmund
13. Mielewczyk Zbigniew
14. Smentoch Leszek
15. Czapiewski Stefan


Kadencja 1998-2002
1. Nowak Maria
2. Kosiński Zbigniew
3. Narloch Dariusz
4. Klęczek Łucjan
5. Fink Jürgen
6. Lis Wojciech
7. Sójka Henryka
8. Jelonek Maria
9. Lademann Stanisław
10. Cybulski Henryk
11. Zwolski Roman
12. Kotłowska Małgorzata
13. Wolska Eugenia
14. Bojanowski Brunon
15. Mielewczyk Zbigniew
16. Marszałkowski Edmund
17. Zwolski Marek
18. Czapiewski Stefan

Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy między innymi:

 1. Uchwalanie statutu gminy,
 2. Wybór i odwołanie zarządu, ustalanie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Uchwalanie programów gospodarczych,
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 10.  Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13.  Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15.  Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16.  Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17.  Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2